:

            சமையல் கலையின் பல்வேறு கூறுகள் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு எடுத்துச்செல்லப் படாததால் காலப்போக்கில் மறைந்து தனது சுவையான சுவடுகளை இழந்து வருகிறது. எனது தந்தை ஒரு சிறிய விவசாய கிராமத்தில் வாழ்ந்தவர், அவர் சாப்பிட்ட கிராமத்தின் சுவையான உணவுப் பண்டங்கள் ...

Continue Reading :

Elise Botiveau - Hidup adalah Mencoba

Di episode # 42 ini, kita berbicara dengan Elise Botiveau. Elise tinggal di Paris, Kota Cahaya, dan telah bekerja di bidang teknologi informasi selama 20 tahun sebelum dia membuat ...

Continue Reading Elise Botiveau - Hidup adalah Mencoba

Simone Fracassi, Ahli Pembantaian Hidung ke Ekor yang Gelisah

Haruskah kita menyederhanakan kenalan kita dengan sesama tukang daging Italia - Michele dan Dario in primis - Saya akan mengatakan mereka, secara keseluruhan, dari jenis yang tajam: transparan dalam pemikiran mereka, baik hati dengan anak-anak, dan ramah dengan semua orang mendekati kerajinan mereka dengan minat murni…

Continue Reading Simone Fracassi, Ahli Pembantaian Hidung ke Ekor yang Gelisah