Il gusto Italiano

Cos'è Iil gusto? Un punto di Vista Italiano।

Ascolto una delle Ultra composizioni di Ludovico Einaudi e penso। गैर c'è uno filo conduttore ben preciso nei miei pensieri, semplicemente la sua musica me trasporta lontano, da questa sava Universalaria piena di libri ma svuotata della sua ਜਰੂਰੀ जानकारी: la condivisione del tempo in cu anche solo uno scoio d'o duo भावुक vivo e presente। Ii distanziamento sociale non fa per noi।

ला म्यून्सिआ मी डिोगोग्ली लि'टेन्जियोन ई एमए फा गार्देर ला'रिज़ोन्टे, मेराभाइग्लिन्डोमी डेले स्फुमच्युरे देई वैर रंगी चे नेल कोर्सो डेला जियोर्नाटा कैम्बियानो प्रति स्वानिर ओग्नी जियोर्नो, डोपो इल ट्रोमन्टो, नेल्ल'इन्फिनिटो। Spesso mi soffermo a rifletre sul museato di Questa non Vesژن perché realmente non so cosa c'è aldilà, ma Sono curioso di natura e posso solo immaginare una realtà futura in questi posti nuovi। Ed è qui, in attimo di lucidità, che ritrovo band bandolo della matassa: cos'è che realmente cerchi? Cos'è che ti spinge ad andare avanti? Cos'è che ti विरोधाभास व्यक्तित्व आउँछ? नेल मिओ कासो उना इरेफ्रेनाबाइल भोग्लिया डि वायगेजिएर ई कोन्सोसरे न्यू संस्कृति, न्यू पर्सोन, न्यू फोर्मा डि एस्प्रेसन। Soprattutto Quella Innata Voglia di Scoprire come la gete di un determinato ਪ੍ਰਦੇਸ਼ीयो si esprime attraverso la loro forma di cucinare, di Mangiare e cura nella productzione di Prodotti alimentari tipici del luogo। अन अल्ट्रा कोसा अमो फेरी: इम्मागिनेरे आई आई फरक पेसाग्गी ई सुई एलिमेन्टी कन्स्नो मेस्क्लारसी प्रति ला क्रिएजियोन डि न्यूवी पियट्टी। अन इसाम्पियो भिभो इन उना कासा सोप्रा इल फिइम ओनियार डि गिरोना ई वेदो कार्पे, एल्ग, फोगली ई फिओरी डि टिल्ला, मा आन्चे टाँटा अवावा स्कॉरेरे मार्फत वर्सा इल मार्। एक voi ला ग्रान्ड इम्प्रेस डि क्रेयर una nuova रिकिटा!

मा गैर vi भोग्लियो पार्लर डि इनवाजाइन पुलिनरिया। Invece, teareare a ciò che le notea pusate della composizione “सात दिन हिंड्ने” प्रोवोकानो ई एडेसो अन कन्ट्रास्टेंट भावुकता मि एटानागलिया: ला नोस्टाल्जिया। एक भोल्ट सक्सेड ची अन सबबग्लियो डि इमोजिओनी ति री रेन्डा ट्रिस्टे, मेलान्कोनिको ई एभिलिटो, कोन उना ग्रान भोगलिया डि टोरनरे नी लूजगी पासटी प्रति रीट्रोभेर क्वेला स्पेरन्जा, जोश ई ई पियस सेम्पलीसेमेन्ट क्वेला क्वालोसिया डि कन्स्युटो चे स्ट्रेटिया फोर्सिया। Ci Sono varie forme per sconfiggere o per lo meno convivere con la nostalgia e una di queste è il सेन्सो डि appartenenza ad una comunità। इन्फ्याट्टी ला प्राइम कोसा चे हो फट्टो è स्टैटो सेरकेयर आईएल लुोगो डि नस्किटा डि इनाउडी ई, आओ सोस्पेटाभाओ, आन्चे लुइ-पिसिमोनियन म आऊ। गैर लो कोन्स्को डि व्यक्तित्व, न त नेन्चे डोवे सिया एडिसो, मा मई मेटो सबिटो ए क्यामिनेर इन्सिमे एक लुई नेल बेल मेजो डेल कोलिन डेले लान्घे, नेइ सेन्टीरी डि मोन्टाग्ना, ट्र आई लागी ई ला मिया सिटी डि इव्रिया। मी प्रेषित सबिटो मेग्लियो, riesco a fare mezzo sorriso e dopo tanto tempo seduto con quel groppone nello stomaco mi rendo conto di non aver mangiato। Forse è proprio questa sensazione di fame il motivo pristale della mia nostalgia ma non voglio perdere subito quel senso di rinnovata felicità bensì ampliarla trovando altre informazioni che possano far mangiare con gli occhi e saziare la voglia। Continuo la ricerca Google e Trovo un Bella Intervista Sul The Guardian che racconta di una abitudine Culinaria di infanzia del mio nuovo amico immaginario। क्वालकोसा डि एस्ट्रेमेमेन्टे सेम्प्लिस चे सीआई समायुना, पर्चे आन्च इओ टोरोन्डो कासा सेन्टिभो क्वेल प्रोमुमो डिलिजिओसो डि बुरो ब्रुचियाचियाटो ई साल्भिया। नेल मिओ कासो युग इल सेग्नाले इनकन्फोन्डिबिले चे ला नन्ना एवेवा फट्टो ग्ली gnocchi।

बोक्का मा sbrigo एक spiegarvi कोसा Sono gli gnocchi ई कोसा rappLiveano प्रति ला cucina इटालिना प्रति Smetto di sognare e con l'acquolina। प्राइमा डि टट्टो मी पियस जियोकेयर कोन् लाइटिमोलोगिया डेल पैरोल पेर्ची सी सी ट्रोवा टुटा ल'भोलुजियोन डेलुमो ई ई लाडोजियोन डि निर्धारित्य एसेप्टेली डेला वीटा कोटिडायना नेला लिंगुआ डि अन डाइरेक्टेटो पोस्टो। नेल कासो डिगली ग्नोचि टट्टो वाईने डल्ला सिमिलिट्यूडिन डेल नोचे डेले डाइटा कोन ले स्ट्रिससे दी पास्ता दा कुई सी रीवावानो ले पालाईन डि पास्ता। तट्टा इटालिया मा ci saranno mille modi per perimeire questa pietanza। सीआई सोनो कल्ली रोमानी, कल्ली सार्डी, म क्यानेडर्ली ट्रेंटिनी, कल्ली फ्रिटि इमिलियानी, आई डोलसी सिसिलियानि, रिगाटी ओ लिस्की ... इनसोमा ची पियि ने हा मेटा। I più fascosi però Sono senza dubbio gli gnocchi di patate e la lora storia risale allla del delteteteo quando alla ठीक di उना carestia si aggiunse la patata Nelle ricette डेल पेन O della पास्ता (https://www.gamberorosso.it/notizie/storia-degli-gnocchi-di-patate/)। एड è प्रोप्रियो क्वेस्टा अग्गीन्टा ए सिआई चे सी सीक्लिवा ग्नोको ऑल'एकक्वा ओ ग्नोको बिग्ने ई इन्ट्रे पिककोले ट्रास्फॉर्मिजियोनी चे डोपो ओल्ट्रे अन सेकोलो कोसिमो रीटोरोभरे उना रीसिटा सिमिल ए क्वेला ओडिएरना, ओभेरो ला प्रिपिरिजोने डिपाइटेन डाईटोटाओटा बिक्री e pochissima farina। Il processo b abbastanza श्रमिको मा sicuramente la parte più મુશ્કેલile è Trovare la patata giusta: फारिनोसा ई सेन्जा टाँटा एक्वाडा। पीआई उमिदा pat ला पटटा ई पियान फोरिना डोभ्रेमो यूएसरे प्रति दूर सी चे एल'इम्पास्टो रिमंगा कम्प्याटो, मा सोप्रेट्टो डिस्टोग्लिन्डो इल नोस्ट्रो पलाटो दा सिआई चे इल सपोर प्रिंसिपल डेल टुबेरो। सिसुरमेन्टे est क्वेस्ट ला पियान ग्रान्डे कैरेटेरिस्टिक डेल गुस्टो इटालियानो: ला रिकर्का डेला क्वालिटी डेल प्रोडोट्टो एड एस्टाल्टर्न इल सुओ सपोर नैटुरले सेन्ज़ा टैन्टे कन्फ्यूजन। प्रमाणित प्रमाणित नेला वीटा सोनो बेसिलारी।

अनफिन सी'अनकोरा स्प्याजियो प्रति अनल्टिमा राइफलेसियोन। रिगुआर्डा इल नोस्ट्रो मोडस विवेन्डी, सेकेनो उना दर्शन प्रसंग, विशेष सुविधा immaginazione। नोइ चे लाभोरियामो नेल मोन्डो डेला ग्यास्ट्रोनोमिया सियामो फार्चुनाती ई प्रति क्वेस्टो डो डोबिआमो एसेरे कन्सेपाभोलि चे è आवश्यक उना सहयोगी प्रति प्रति इलिमिनेर ला फेम नेल मोन्डो। गैर भोग्लियो एसेर भोली ओ डिसिलुसो मा चिआरा ला आवश्यकता डि अटुएरे एडेसो प्रति अन मोन्डो माइग्लियोर। Conoscere le tradizioni Culinarie, Spere Del Loro Passato E di Abbiamo adattato le Nostre pietanze per resistere a l'inclemenza della natura, al giorno d'oggi umana, ci deve dare la forza needaria per affaret cove auserteo nura, कन्सेपभोली चे ओग्निनो डि नोइ पुउ ई डे फेयर ला डिफरन्से। Questo ultimo pensiero vuole essere uno slancio alla partecipazione congiunta di tutti gli attori gastronomici per riunirsi atorno ad un derato, quello turistico, che aiuta ad avvicinare piuttosto che splitre, infranre le pure eareusia quirel quare'a quiao quia parola, perchè adesso ho proprio tanta fame) प्रति दूर rinascere la voglia di stare insieme e condividere l'روغتونità per eccellenza। इटाल्यामा तान्ती बेन्ट्री पेसी डेल मन्डो सि डिमोस्ट्रा अग्निगेनेन्डो अन पोस्टो टभोला प्रति पासर्सी डेले ओरे इन्टरे: क्वेस्टो è il वेरो गुस्टो आउँछ।

Scritto da Massimo Bonmassari. A cura di Erik Wolf.

फेसबुकमा साझेदारी गर्नुहोस्
ट्विटरमा साझेदारी गर्नुहोस्
लिin्कडइनमा साझेदारी गर्नुहोस्
Pinterest मा साझा गर्नुहोस्