उत्साह

Le forme del gusto seconda parte

Setimana scorsa dopo aver scritto su alcuni aspetti teorici riguardanti le forme del gusto, ed essermi informato tra tra var var articoli, video e l'immancabile cioccolato, ho pensato e sentito il bisogno di uscire da casa e metterera ctete in entete।

All'inizio Il mio pensiero è तूनाटो एला क्षेत्र इटालियाना कुई सोनो क्रेसिटो। प्रोबाबिएमेन्टा ata स्टटा ला साइकोलाता फोरमी पेन्सरे इन्कन्सिएकमेन्टे अल पीमोन्टे एड एला सिट्टी, टोरिनो, कुइ हो भिस्सुटो प्रति मोल्ती एनिरीमा। क्वेस्ट जोन सोनो रिचे डि ट्रेडिजियोनी पुलिनरी ई इन्गेन्टियन्ट एक्सेजिओनाली, लिसेन्जा कूलिनरिया डि टोरिनो सी ट्रोभा नी सुई न्यूमेरोसी मर्तिटी डि क्वार्टर। ट्रा टट्टे ले एक्सेलिन्टि मेटरि प्राइम ईल टार्टुफो बियानको, ले नोसियोल, आईएल कार्डो गोब्बो, इल टॉपिनम्बुर, इल पेपरोन डि कार्माग्नोला, बार्बाबिटोल अल फोर्नो इन्क्रेडिबिलमेन्टे डोल्सी, रिसो, यूवा, क्यान्टिन भिटिभिनिकोल, इन्ट्री इन्ट्री इन्ट्री इन्ट्री , प्रति रिट्रोवर प्रति फिनिस आन्चे उना ग्रान्ड ट्रेडिजियोन डाय सिकोक्लेटेरिया। La più famosa ic sicuramente l'azienda Ferrero e la ancor più famosa Nutella: ma a noi, viaggiatori amanti del cibo, non piace la massificazione ewayggiare a Torino per mangiare una crêpe alla nutella (mentirei diceoo diceoo diceoo diceoo diceoo diceoo diceoo diceoo diceoo diceoo diceoo diceelo मिया सिट्टि नटाले) गैर हा नला ए चे फेरे कोन ला क्वालिटी ई लुनसिटी (नॉन फ्रेंडेन्डिटेमी, एडोरो ला न्यूटेला) ई सरेब अन अन'एस्पर्एन्जा डिस्ट्रॉस्ट्रिया। Il mio consiglio quindi è di provare l'incredibile Giandujotto di Guido Gobino, Questa Città si reale, di anar con traizioni umili e देशभक्ति, प्रति partecipare alla fiera मा डि recarvi Cioccolatò, percorrere i १ km किमि di Portici स्फोग्लिआन्डो क्वाचे लाइब्रो, हिना ऊना रपिडा ओचिटा ए नेगोजी, एल ग्यालरी डी ईआर्ते ई इन्फिन सेडरसी इन यूनो डीआई caffè storici एक sorseggiare अन बाइकरिन e degustandolo insieme ad una preziosa piccola pasticceria।

Ovviamente, quando Questa pandemia sarà Finita, permettendoci di viaggiare di nuovo।

Sì, Penso sia proprio giunto il momentno di rigrovare la serenità per two एक वायाग्जिएरमा। Tuttavia, प्राथमिकता पेन्सेर पोजिटिभ ई ट्रभरे अवसर अवसर प्रति लिभेलो स्थानीय। पर्सनलमेन्ट क्रेको चे आईएल सिबो अबिया क्वेस्ट कैरेटेरिस्टिक स्प्यासेल, अर्ध म्याजिका, डि क्रिएर रिचर्ड पिय प्रोफेन्डि आन्चे डेल फोटोग्राफी। Questa volta invece del vostro naso vi invito a prendere un pezzo di cioccolato, chiudere gli occhi e lasciare che i vostri pensieri volino मार्फत।

È क्वीलो चे हो फट्टो: हो मेसो डा पर्ते ला नोस्टाल्जिया ई सोनो एन्डो एड एस्गेजिएर यूनो देई माइगलिओरी साइकोलाटी डेला मिया वीटा। एफफेटीमा, Sono भाग्य को विज्ञापन छ कासा काकाओ एक soli cinque minuti a piedi da dove abito। क्वेस्टा भोल्टा गैर ईरो एकल ई सोनो एन्डो कोन यूनो देई माइग्लियोरी शेफ कोन होई लाओराटो ई ओरा मियो कैरो अमीको, एक फेर अन पिक्कोलो मेनस डिगस्ट्याजियोन डि एल्कु्यून ब्यारेट डि साइकोलाटो सेलेजिओनेट, प्रोडोट प्रोप्राइओ लो नेला लोरो फेब्रोको डायको। मेक्सिकोको चियापासमा सिवा रिवेलाटा अन'एस्पर्एन्जा स्ट्राबिलियानि ई कोन लो'उटो डेल्लो शेफ चकलेटियर, डेमियन एलसप, स्यामो रियुसिटी एक वोलारे वर्सेस लुइगी इन्क्रेडिबिली कम ला वनगाडि कीटापारा। सोलो एस्कोल्टान्डो ले सुवेदक अनुग्रह र सटीक वर्णन, अब्बायामो स्कोपर्टो अन मोन्डो नुओभो पियानो डि नुभि सपोरी ई नुओवी अरोमी। All'inizio ला मिया विचार युग di fare una degustazione Senza informazioni an prei e e cercare di capire da solo le विशिष्टhe di ogni cioccolato, ma la travolgente passione di Dianian e la sua Gran gentilzza non potevano essere fermate। प्रोबाबिलमेन्ट èआन्डटा मेग्लियो कोसाì, पर्ची अब्बाइमो इम्पारेटो प्रोपरियो टन्टो सु क्वेस्टो कम्पोनेन्ट डिभिनो।

विज्ञापन एसेम्पियो, आईएल काकाओ राइफलेट पर्फेटामेन्टे एल'देआ डेल ट्राइंगोलो पुलिनारियो डि लावी-स्ट्रस। आओ सि हा स्पिगेटो डेमियन, c'è अन प्रोसेसर डि क्वाट्रो पासग्गी प्रति ट्रस्फॉर्मेरी ले फावे डि काकाओ नेल्ल'इन्ग्रेडिएन्ट प्रिन्सिपल डि उना टेवोलेट डी'आटोरे। Ogni Passaggio funziona आउ उना लेन्टे d'ingrandimento ई हा एन एनोर्मे इम्पेट्टो सुल प्रोडोटो फिनाले, एक सेकेन्ड डेल प्रोसेसो डि प्रोडिजियोन। Il primo passo riguarda la varietà del frutto che varia dal terroir e la composizione genetica del baccello di cacao। क्विन्डी प्रति एस्ल्टेरे आई सपोरी डेले फाभ डोबबिआमो पेड्रोनेगिजिएर विज्ञापन आर्ट ला फेर्मेन्टाइन, क्विन्डी ल 'ईसाइकाजाइओन ई इन्फाइन आई प्रोसेसि डि टोस्टुरा। Ancora una volta il crudo, il cotto e il fermentato Nella Prodzzione Alimentare hanno un ruolo davvero Importante per le નિર્ણયi consce ed anche inconsce che i प्रोफेशनलि डिवोनो प्रिन्डेरे प्रति raggiungere perfettamente i livelli del gusto rati rati rati rati rati rati conside conside अनुप्रयोग।

इनोल्ट्रे, लिस्पर्एन्जा ए कासा काकाओ इन अन सेर्टो सेन्सो हा कन्फर्मेटो ला मिया कन्इन्जिओन चे ईइल गुस्टो नॉन-अवाइरियाएमेन्टे क्वेलो चे पेन्सिमो। ए अन सेर्टो पुन्टो डेला स्पिगाजायोनी डेमियन हा मेन्जिओनाटो ला फन्जियोन डेल्लो जुचेरो चे è ला पोर्टा देई सपोरी डेल सियोकोलाटो। Quando sperimetiamo Iil cibo Penso che il gusto reale scompaia all'istante perché il Nostro cervello è Costantemente alla ricerca di un confronto per descrivere ciò che stiamo mangiando, rendendo ciò che ਵਿਚਾਰपत्र un saporel sceorel, dceccelo dececoceo। चे ogni घटक है नेल सू पृष्ठभूमि। Un'altra parte della spiegazione di Damian il Iil Modo di Apzzare Al meglio Iil cioccolato, e ancora una volta è Importante il mangiare धीमा प्रति हिम्मत Iil giusto टेम्पो प्रति Assaporare le नोट सुगन्धित alte, मेडी ee Basse di Ogni cibo। आओ से fosse अन प्रोफोमो कोस्टोसो, Iil primo sapore di cioccolato स्किडोरिस इन पोची सेकेन्डि, dandoci quell'incantevole sensazione di piacere। पोई, प्रति अल्कोनी मिनुटी, सी सर सर अन एप्रासेटा एड इस्टाटिका स्कोपर्टा डेल'इन्टेरा गामा डि सपोरी चे कोल्पिर इल नोस्ट्रो पलाटो। मा è एकल आईएल रेट्रोगुस्टो चे सीआई इनसेगुइरे प्रति आईएल रेस्टो डेला जियोर्नाटा, लासियान्डो डेले लैब्रा वेल्युटेट, पेन्सिएरी मेराविग्लीओसी ई, नेल मिओ कासो, अन बाटिटो कार्डियको एक्सेराटो चे न माई हा पेरमेसो डि डोमेरे फिनो एक टर्डा नोटे। Modig जबाबदारी मा कन्सिग्लियो vivamente डि मैंगिएरे, प्रति गैर दूर Diventare Iil cioccolato nocivo सबै सलाम। Infine, la scorsa settimana ho iniziato dicendo che il gusto è Facile, ma dopo poche righe era chiaro di avere choo fo aoo aore ao। मेटाडेन्डो ले चर्चामा ले फन्जियोनी डेल गुस्टो, पोंगो एन्कोरा उना भोल्टा लाट्नेजियोनि सुल्लोल्फ्याटो, सु कुई स्क्रिससी कोन टान्टो एन्ट्यूसिम्सो, सेन्टर मेनू स्टुडियो ई पिय्रा ट्रास्कुराटो। Tuttavia, analizzando Iil gusto un pò più da fascino, potrei essermi sbagliato। Sono d'accordo che dare delle priorità e concentrarsi solo su un senso pòtete a पश्चात्ताप ग्लियान्ट्रा एस्पेरेन्जा, मा sapere come funziona ci potrebbe dare una migliore comprensione di ciò che mettiamo bocca। ला मिया कन्जिन्जियोन è चे ला कोन्सेन्सेला डेल गुस्टो डेबा एंडारे मोल्टो ओल्ट्रे अन सेम्प्लिस एलेन्को डि सिन्क एम्प्लीफिटेरी डि सपोर। इन्फ्याटि ला मिया कोलेगा रोजाना ह्वा ईविडेन्जियटो ला possibile esistenza di un sesto gusto, e chissà quanti altri ce ne siano in Natura। Inolvere sarebbe interessante approfondire come l'accostamento dei sapori (escludendo gli altri sensi) possa creare un piatto memorabile, museiando ad esempio dolce, Salato e amaro an un determinato tipo di cioccolato। इन्फिने ई प्रोबिएमेन्टे इल लावोरो पियिम् इम्पेग्निटिभो, सार्बे स्कोपरी लि ईन्कोसिओ ई पोर्ट इन इन सुपरफिसी ला कोन्सेन्सेजा नेस्कोस्टा चे सी ट्रवा टुट'इनटोर्नो ई डेन्ट्रो डि नोइ, रेन्डेन्डोस टूटी मिग्लियोरी एम्बासिसेटर डेल कल्चर पेट्रोनोमिकल मोन्डिएल।

2a Parte di un articolo कारण parti मा। (वेदी ला प्राइम पार्ट्स).

स्क्रिटो दा मासिमो बोनमासरी।

फेसबुकमा साझेदारी गर्नुहोस्
ट्विटरमा साझेदारी गर्नुहोस्
लिin्कडइनमा साझेदारी गर्नुहोस्
Pinterest मा साझा गर्नुहोस्