Terms & Conditions

Aby zachować bezpieczne i przyjazne środowisko dla naszej społeczności internetowej, stworzyliśmy warunki, które mają zastosowanie do wszystkich, którzy uczestniczą w worldfoodtravel.org, albo w domenie głównej, albo w dowolnej subdomenie.

PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość tej całej witryny, w tym wszystkie poddomen, o ile nie określono inaczej, jest chroniona prawem autorskim World Food Travel Association (WFTA), „Spółka”. Nazwa Firmy, logo, slogan i grafika są znakami towarowymi i / lub znakami usługowymi będącymi własnością Firmy. Żadne materiały na tej stronie lub zintegrowane części tej witryny nie mogą być wypożyczane, przesyłane, przechowywane ani w inny sposób reprodukowane bez pisemnej zgody wydawcy witryny. Wkłady, niezależnie od tego, kiedy i / lub gdzie zostaną przesłane, stają się własnością Firmy, a osoby przesyłające zgadzają się zrzec się wszelkich prawnych i innych praw własności treści. Firma zastrzega sobie prawo do dalszej dystrybucji lub zmiany przeznaczenia przesłanych treści bez zgody lub porady osoby lub podmiotu zgłaszającego.

Dodatkowe treści, ze szczególnym uwzględnieniem treści zawartych w bibliotece BrainFood, są dostarczane „tak jak jest” (patrz poniżej Zastrzeżenie), wyłącznie w celach edukacyjnych i informacyjnych. Takie treści mogą mieć innych właścicieli praw autorskich iw takich przypadkach Firma służy jedynie jako kanał informacyjny, podobnie jak Google dostarcza alerty informacyjne. W takich przypadkach obowiązkiem użytkownika witryny jest sprawdzenie i zweryfikowanie źródła treści oraz możliwości przenoszenia treści z tej witryny.

WARUNKI KORZYSTANIA

Użytkownicy tej witryny wyrażają zgodę na warunki prawne opisane w niniejszym dokumencie i zgadzają się, że firma, jej pracownicy, kontrahenci i cesjonariusze będą wolni od roszczeń jakichkolwiek osób lub podmiotów, w każdych okolicznościach za wszelkie szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody, w tym w szczególności szkody wynikające z korzystania z przedstawionych informacji lub polegania na nich, utrata zysków lub przychodów lub koszty towarów zamiennych, nawet jeśli zostały z wyprzedzeniem poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie dorozumianych gwarancji i dlatego powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny bez wyjątku, a Firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie bez powiadomienia.

WYŁĄCZENIE

Firma dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować dokładność wszystkich treści przed publikacją. W rzadkich i nieprzewidywalnych przypadkach błędy mogą zostać nieświadomie opublikowane. Materiały publikowane w tej witrynie internetowej i wszelkich podstronach lub witrynach, do których prowadzą łącza, są dostarczane w stanie „takim, w jakim się znajdują”, bez jakiejkolwiek gwarancji ani warunków, wyrażonych lub dorozumianych. Ze względu na ilość przetwarzanych informacji i chęć promowania wolności informacji, Firma nie będzie redagować i nie może odpowiadać za zgłoszenia członków. Firma nie toleruje oszczerstw ani wulgaryzmów na tej stronie internetowej. Jeśli zauważysz jakiekolwiek oszczercze lub wulgarne komentarze, natychmiast nas o tym powiadom, a my postaramy się rozwiązać problem.

REGULAMIN:

Poniższe warunki („Warunki”) obejmują World Food Travel Association, Witryna „WFTA” pod adresem www.worldfoodtravel.orgoraz wszelkie powiązane treści, w tym wiadomości e-mail („Witryna” lub „Witryna WFTA”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków przed korzystaniem z Witryny lub uzyskaniem dostępu do niej. Przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub skorzystaniem z niej w inny sposób należy przeczytać i zaakceptować następujące Warunki korzystania, w tym Kodeks postępowania. Twój dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega następującym Warunkom. Uzyskując dostęp do Witryny, akceptujesz niniejsze Warunki obowiązujące w momencie korzystania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieautoryzowane korzystanie z Witryny może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych, prywatności, reklamy i komunikacji. Użyte tutaj określenie „ty” lub „użytkownik” oznacza użytkownika witryny internetowej WFTA, który został uznany za przeczytanego, zrozumiałego i zaakceptowanego przez Warunki, a „my”, „nas”, „nasz” lub „WFTA” oznacza World Food Travel Association.

 1. OPIS WITRYNY

Pandemia worldfoodtravel.org witryna internetowa jest portalem dla światowej społeczności turystyki kulinarnej. Witryna zawiera produkty i usługi oferowane przez WFTA i jej powiązane jednostki biznesowe, sprzyja tworzeniu sieci i relacji między członkami witryny, promuje turystykę kulinarną w mediach i służy jako platforma dla członków WFTA do prowadzenia badań i interakcji. Użytkownicy Witryny, niezależnie od kategorii członkostwa, muszą zarejestrować się w Witrynie, aby być częścią społeczności lub korzystać z określonych produktów, usług lub funkcji.

 1. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega wszystkim obowiązującym międzynarodowym, federalnym, stanowym i lokalnym prawom i regulacjom. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane w Witrynie są własnością WFTA, jej powiązanych jednostek biznesowych i innych stron. Użytkownikom zabrania się używania Znaków w jakimkolwiek celu, w tym między innymi jako metatagów na innych stronach lub witrynach w sieci WWW bez pisemnej zgody WFTA lub takiej strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków. Wszystkie informacje i treści, w tym wszelkie programy dostępne w Witrynie lub za jej pośrednictwem („Treść”), są chronione prawem autorskim. Użytkownikom zabrania się modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, wyświetlania, publikowania, sprzedawania, licencjonowania, tworzenia dzieł pochodnych ani wykorzystywania jakichkolwiek Treści dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem do celów komercyjnych lub publicznych. Zgadzasz się, że Twój udział w Witrynie jest dobrowolny, osobisty i niezbywalny. WFTA może, według własnego uznania, natychmiast zakończyć dostęp (z powiadomieniem lub bez) do Witryny, jeśli Twoje postępowanie nie jest zgodne z Warunkami.

 1. PRZESYŁANIE ZDJĘĆ, FILMÓW, AUDIO I TEKSTU [„TREŚĆ”]

Treść zostanie opublikowana za zgodą WFTA. Treść może przedstawiać tylko osobę zarejestrowaną w profilu i koncie, na które zostało przesłane zdjęcie. Treść nie może zawierać ani przedstawiać osoby publicznej, chyba że taka osoba publiczna jest właścicielem konta. Możesz przesyłać treści przedstawiające możliwą do zidentyfikowania osobę (y) tylko wtedy, gdy otrzymałeś wcześniejszą pisemną zgodę od tej osoby (osób), która daje Ci prawo do przesłania zdjęcia do opublikowania, publikacji i wykorzystania na stronie internetowej. Przesyłając treści, oświadczasz i gwarantujesz, że otrzymałeś pisemną zgodę od wszystkich osób, które mają jakiekolwiek prawa do takiego zdjęcia i zgadzasz się zwolnić WFTA z wszelkich roszczeń wynikających z tego wykorzystania. Treść nie może zawierać żadnych przedstawień jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, materiałów chronionych prawem autorskim osób trzecich, żadnych materiałów należących do osób trzecich ani żadnych treści powszechnie uznawanych za niepożądane z dowolnego powodu.

 1. ZMIANY NINIEJSZYCH REGULAMINÓW

Od czasu do czasu możemy zmieniać Warunki korzystania z Witryny, aktualizując ten wpis. Prosimy o odwiedzanie obszaru Warunki za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę, aby być na bieżąco z aktualnymi warunkami korzystania z Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny jest potwierdzeniem: (1) potwierdzenia przez Ciebie Warunków i wszelkich modyfikacji Warunków oraz (2) Twojej zgody na przestrzeganie i bycie związanym Warunkami po zmodyfikowaniu.

 1. ZMIANY NA STRONIE

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania działania Witryny za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej, jeśli skorzystamy z tego prawa do modyfikacji lub zaprzestania działania Witryny.

 1. TREŚĆ UŻYTKOWNIKA / CESJA

Nieodwołalnie przypisujesz WFTA wszelkie prawa do treści, pomysłów lub wyrażeń pomysłów, które przekazujesz do Witryny. Wszystkie komentarze, sugestie, grafiki, pomysły (w tym pomysły na produkty i reklamy) oraz inne informacje lub materiały, które przesyłasz, przechowujesz, publikujesz lub w inny sposób przesyłasz do WFTA za pośrednictwem tej Witryny, staną się i pozostaną wyłączną własnością WFTA i / lub powiązanych z nią jednostki biznesowe, w tym wszelkie przyszłe prawa związane z takimi zgłoszeniami, nawet jeśli niniejsze Warunki zostaną później zmienione lub zakończone. Oznacza to, że zrzekasz się jakichkolwiek praw własności do takich zgłoszeń i akceptujesz nieograniczone prawo WFTA i / lub jej agencji do korzystania z nich (lub materiałów lub pomysłów do nich podobnych) w jakimkolwiek medium, teraz iw przyszłości, bez uprzedzenia, odszkodowanie lub inne zobowiązanie wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby. Oznacza to również, że z wyjątkiem twoich danych osobowych, WFTA i / lub jej agencje nie mają obowiązku zachowania poufności twoich zgłoszeń. Nie będziesz uprawniony do żadnego wynagrodzenia za jakiekolwiek wykorzystanie Twoich treści przez nas, nasze agencje lub podmioty stowarzyszone.

Ponadto zwalniasz i zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec WFTA i / lub jej agencji w odniesieniu do jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw własności, praw do prywatności i reklamy, praw własności lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem Stanów Zjednoczonych.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH „BEZPIECZNEGO PORTU”

Firma dostarcza komponenty oprogramowania potrzebne członkom serwisu do zarządzania ich komunikacją z Firmą oraz z innymi członkami i między nimi. Informacje mogą być przetwarzane na komputerach własnych organizacji lub na komputerach hostowanych przez Firmę. W tym drugim przypadku Spółka pełni rolę dostawcy usług aplikacyjnych (ASP). Firma szanuje prywatność osób i ceni zaufanie swoich klientów, pracowników, partnerów biznesowych i innych osób. Spółka przestrzega najwyższych standardów etycznych w praktykach biznesowych. Firma nie będzie świadomie zezwalać na wykorzystywanie własności Klienta do celów innych niż przetwarzanie przez Klienta, zachowa poufność takich Informacji Zastrzeżonych Klienta i nie ujawni żadnych takich Informacji Zastrzeżonych Klienta w żadnym innym celu, chyba że otrzyma instrukcje na piśmie. od funkcjonariusza Klienta. Aby pomóc zapewnić i chronić poufność działalności Klienta oraz uniemożliwić nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do jego danych, Firma będzie przestrzegać najlepszych praktyk w zakresie procedur bezpieczeństwa.

Jako ASP, Spółka ma pewne obowiązki w zakresie ochrony prywatności danych Klienta, w tym wszelkich danych osobowych przechowywanych w aktach Klienta. Każdy Klient, jako zbierający i użytkownik tych informacji, ponosi główną odpowiedzialność za prywatność tych informacji. Polityka prywatności Safe Harbor („Polityka”) określa zasady ochrony prywatności, których Firma przestrzega w odniesieniu do danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej (UE) do Stanów Zjednoczonych.

BEZPIECZNY PORT

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisja Europejska uzgodniły zbiór zasad ochrony danych i często zadawanych pytań („Zasady Safe Harbor”), aby umożliwić firmom amerykańskim spełnienie wymogu wynikającego z prawa Unii Europejskiej, zgodnie z którym należy zapewnić odpowiednią ochronę osobom informacje przekazywane z UE do Stanów Zjednoczonych. EEA uznała również, że amerykański program Safe Harbor zapewnia odpowiednią ochronę danych (Dz.U. L 45 z 15.2.2001, s. 47). Zgodnie ze swoim zobowiązaniem do ochrony prywatności, Firma przestrzega zasad „bezpiecznej przystani”.

Polityka UE dotycząca plików cookie

Specjalna uwaga dla mieszkańców UE: nasza witryna internetowa może przechowywać pliki cookie z danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika lub komputera. Takie informacje nie są przechowywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób niż pomoc w poruszaniu się po naszej stronie internetowej. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer przechowywał pliki cookie dotyczące Twojej wizyty w witrynie, opuść naszą witrynę.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki mają zastosowanie następujące definicje: „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje lub zestaw informacji, które identyfikują lub są wykorzystywane przez Firmę lub w jej imieniu do identyfikacji osoby. Dane osobowe nie obejmują informacji zakodowanych lub zanonimizowanych ani informacji publicznie dostępnych, które nie zostały połączone z niepublicznymi danymi osobowymi.

„Wrażliwe dane osobowe” oznaczają dane osobowe, które ujawniają rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych lub które dotyczą zdrowia danej osoby. Ponadto Firma będzie traktować jako wrażliwe dane osobowe wszelkie informacje otrzymane od strony trzeciej, jeśli ta strona trzecia traktuje i identyfikuje informacje jako wrażliwe.

ZASADY PRYWATNOŚCI

Zasady prywatności zawarte w niniejszej Polityce są oparte na zasadach Safe Harbor.

UWAGA: W przypadku, gdy Firma zbiera dane osobowe bezpośrednio od osób w UE, poinformujemy je o rodzaju gromadzonych danych osobowych, celach, dla których gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe oraz rodzajach stron trzecich, które nie są agentami Firma ujawnia lub może ujawniać te informacje, a także wybory i środki, jeśli takie istnieją, jakie Firma oferuje osobom w celu ograniczenia wykorzystania i ujawniania ich danych osobowych. Powiadomienie zostanie przekazane jasnym i widocznym językiem, gdy osoby zostaną poproszone po raz pierwszy o podanie danych osobowych Firmie lub tak szybko, jak to możliwe później, a także w każdym przypadku, zanim Firma wykorzysta lub ujawni informacje w celu innym niż ten, dla którego jest to możliwe. został pierwotnie zebrany. W przypadku, gdy Firma otrzyma dane osobowe od swoich spółek zależnych, podmiotów stowarzyszonych lub innych podmiotów w UE, będziemy wykorzystywać i ujawniać takie informacje zgodnie z zawiadomieniami przekazanymi przez takie podmioty oraz wyborami dokonanymi przez osoby, których te dane osobowe dotyczą.

WYBÓR: Firma zaoferuje osobom fizycznym możliwość wyboru (rezygnacji), czy ich dane osobowe mają (a) zostać ujawnione stronie trzeciej niebędącej agentem, czy (b) zostać wykorzystane w innym celu niż cel które zostały pierwotnie zebrane lub później autoryzowane przez osobę fizyczną. W przypadku wrażliwych danych osobowych Spółka zapewni osobom fizycznym możliwość wyrażenia jednoznacznej i wyraźnej (opt-in) zgody na ujawnienie informacji osobie trzeciej niebędącej agentem lub na wykorzystanie informacji w celu innym niż cel, dla którego zostało pierwotnie zebrane lub następnie zostało przez tę osobę zatwierdzone. Firma zapewni poszczególnym osobom rozsądne mechanizmy dokonywania wyborów.

INTEGRALNOŚĆ DANYCH: Firma będzie wykorzystywać dane osobowe tylko w sposób zgodny z celami, dla których zostały zebrane lub później autoryzowane przez daną osobę. Firma podejmie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane osobowe są odpowiednie do zamierzonego wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne.

TRANSFERY DO AGENTÓW: Firma uzyska od naszych agentów zapewnienia, że ​​będą oni chronić dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką. Przykłady odpowiednich zapewnień, które mogą być udzielone przez agentów obejmują: umowę zobowiązującą agenta do zapewnienia co najmniej takiego samego poziomu ochrony, jaki jest wymagany przez odpowiednie zasady „bezpiecznej przystani”, podlegającej dyrektywie UE 95/46 / WE (dane UE Dyrektywa w sprawie ochrony), certyfikat Safe Harbor wystawiony przez agenta lub podleganie innym ustaleniom Komisji Europejskiej dotyczącym odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadku, gdy Spółka dowie się, że agent wykorzystuje lub ujawnia dane osobowe w sposób sprzeczny z niniejszą Polityką, podejmie uzasadnione kroki w celu zapobieżenia lub zaprzestania wykorzystywania lub ujawniania.

DOSTĘP I KOREKTA: Na żądanie, Firma zapewni osobom rozsądny dostęp do przechowywanych przez nią danych osobowych. Ponadto Spółka podejmie uzasadnione kroki w celu umożliwienia osobom poprawienia, zmiany lub usunięcia informacji, które okazały się niedokładne lub niekompletne.

BEZPIECZEŃSTWO: Firma podejmie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić posiadane dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

EGZEKWOWANIE: Firma przeprowadzi audyty zgodności naszych odpowiednich praktyk dotyczących prywatności w celu zweryfikowania przestrzegania niniejszej Polityki. Pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni, aby przestrzegać tych zasad. Każdy pracownik, który według Firmy narusza te zasady, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, nie ograniczając się do rozwiązania stosunku pracy. Firma podlega prawu i przepisom Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW: Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych należy kierować do Biura ds. Prywatności Spółki pod poniższym adresem. Firma zbada i spróbuje rozwiązać skargi i spory dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce.

 

OGRANICZENIE STOSOWANIA ZASAD

Przestrzeganie przez Firmę niniejszych Zasad Safe Harbor może być ograniczone

a) w zakresie wymaganym do wywiązania się z obowiązku prawnego lub etycznego; i

(b) w zakresie wyraźnie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zasadę lub rozporządzenie.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki należy przesyłać na piśmie pocztą w następujący sposób:

Uwaga: Erik Wolf, Dyrektor wykonawczy

World Food Travel Association

4110 SE Hawthorne Blvd Suite 440

Portland, Oregon 97214 Stany Zjednoczone

Telefon: (+1) 503-213-3700

E-mail: help (at) worldfoodtravel (kropka) org

 

ZMIANY W TEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI BEZPIECZNEGO PORTU

Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu zmieniana, zgodnie z wymogami Zasad Safe Harbor.

 

 1. KODEKS POSTĘPOWANIA

Witryna korzysta z Internetu do wysyłania i odbierania określonych wiadomości; w związku z tym Twoje postępowanie podlega przepisom internetowym, zasadom i procedurom. Zgadzasz się przestrzegać następujących zasad postępowania:

 1. Aby korzystać z Witryny, musisz mieć ukończone 18 lat.
 2. Tylko osoby, które się zarejestrowały, mogą wnosić wkład w Witrynę.
 3. Użytkownik zgadza się nie kopiować, nie modyfikować, nie rozpowszechniać, pobierać, wyświetlać, publikować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych ani w inny sposób przesyłać treści Witryny lub wiadomości e-mail w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownicy mogą używać opcji „E-mail a Znajomy ”, aby wysłać wiadomość e-mail do znajomego o Witrynie.
 4. Zgadzasz się nie stosować zachowań, które nie sprzyjają bezpiecznemu i wygodnemu środowisku dla wszystkich Użytkowników, w tym między innymi publikowania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów, które zawierają groźby, obraźliwe, szkodliwe, napastliwe, obraźliwe, wulgarne, nienawistne, zniesławiające, o charakterze seksualnym wyraźne, podżegające, bluźniercze (nawet jeśli są zamaskowane), [rasistowskie lub etniczne], religijne lub polityczne lub jakiekolwiek materiały zachęcające do niewłaściwego lub niezgodnego z prawem postępowania.
 5. Zgadzasz się nie przesyłać, nie przechowywać, nie przetwarzać, nie publikować, nie przesyłać, nie rozpowszechniać ani w inny sposób nie publikować za pośrednictwem Witryny żadnych materiałów, które:
  1. ograniczać lub uniemożliwiać innym Użytkownikom korzystanie z Witryny lub zawierać wirusa lub inny szkodliwy składnik.
  2. naruszać jakichkolwiek przepisów lokalnych, stanowych, federalnych lub międzynarodowych ani powodować odpowiedzialności cywilnej.
  3. naruszać lub naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym między innymi praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do prywatności lub wizerunku, takich jak zniesławienie lub jakiekolwiek inne prawa własności).
  4. naruszają niniejsze Warunki lub w inny sposób nie są odpowiednie lub związane z celem Witryny.
  5. nakładać nieracjonalne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie Witryny lub w inny sposób ingerować w Witrynę.
 6. Zgadzasz się nie używać żadnych znaków towarowych, nazw handlowych, logo ani innych znaków identyfikacyjnych („Znaki”) WFTA, jej agencji lub osób trzecich w jakimkolwiek celu, w tym, bez ograniczeń, jako metatagi w Witrynie lub na innych stronach lub witryny w sieci World Wide Web bez pisemnej zgody WFTA oraz, jeśli ma to zastosowanie, strony trzeciej będącej właścicielem Znaków.
 7. Zgadzasz się nie wykorzystywać Witryny do jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów lub działań, w tym między innymi:
  1. łańcuszki, wiadomości-śmieci, spamowanie lub podobne działania.
  2. „Podszywanie się” (używanie jakichkolwiek środków w celu ukrycia swojej tożsamości online lub zmiany oryginalnych informacji o atrybutach podczas wysyłania e-maili lub wysyłania wiadomości do Witryny lub podszywania się pod WFTA, innego Użytkownika lub Moderatora Witryny).
  3. Używanie lub posiadanie programów do „łamania” haseł lub innych narzędzi bezpieczeństwa w Internecie.
  4. Próba obejścia ustalonych środków bezpieczeństwa w Internecie.
  5. publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek materiałów zachęcających do postępowania, które może stanowić przestępstwo, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób narusza obowiązujące lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy.
 8. Zgadzasz się nie przeszkadzać innemu Użytkownikowi w korzystaniu z Witryny.
 9. Zgadzasz się nie publikować, nie przesyłać ani w inny sposób nie udostępniać żadnych zdjęć, hiperłączy ani innych materiałów w Witrynie, które nie są zgodne z niniejszymi Warunkami.

W przestrzeniach internetowych, takich jak ta Witryna, gdzie ma miejsce interakcja, zaleca się, aby nie podawać swoich danych osobowych ani nie używać ich jako pseudonimu (obejmuje to: adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon numer, a nawet takie nieszkodliwe informacje, jak ulubiona drużyna baseballowa lub ulubione sklepy), aby zapobiec potencjalnemu wykorzystaniu.

Naruszenia: ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść swoich transmisji za pośrednictwem Witryny. Jeśli Twoje postępowanie nie jest zgodne z niniejszymi Warunkami, zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub edytowania wszelkich materiałów, które nie są (według naszego wyłącznego uznania) zgodne z niniejszymi Warunkami, cofają uprawnienia do publikowania i / lub blokują dostęp do Witryny wyłącznie według naszego dyskrecja. Nasze decyzje są ostateczne. Jeśli zobaczysz post, który w jakiś sposób narusza niniejsze Warunki, zgłoś go za pomocą narzędzia „Zgłoś nadużycie”.

Chociaż WFTA i / lub jej agencje mogą monitorować posty i transmisje do Witryny, nie jest do tego zobowiązana i nie będzie odpowiedzialna za treści w Witrynie. Ani WFTA, ani jej przedstawiciele ani agencje nie popierają żadnych informacji zamieszczonych w Witrynie.

 1. HIPERLINKING

Witryna może zawierać łącze do innych witryn internetowych, umożliwiając użytkownikowi opuszczenie witryny w celu uzyskania dostępu do materiałów osób trzecich lub poprzez przeniesienie materiałów osób trzecich do witryny za pośrednictwem „odwrotnych” hiperłączy i technologii ramek („witryna połączona”). WFTA nie ma prawa zmieniać, aktualizować ani kontrolować zawartości połączonej witryny. Fakt, że WFTA dostarczył link do witryny, nie oznacza poparcia, autoryzacji, sponsorowania ani powiązania w odniesieniu do takiej witryny, jej właścicieli lub dostawców. Istnieje nieodłączne ryzyko związane z wykorzystaniem lub odzyskaniem jakichkolwiek informacji znalezionych w Internecie, a WFTA nalega, aby upewnić się, że rozumiesz te zagrożenia, zanim polegasz, korzystasz lub odzyskujesz jakiekolwiek takie informacje na połączonej stronie.

WFTA nie zezwala użytkownikom na dodawanie łączy hipertekstowych do witryny z jedynym wyjątkiem umieszczania ich w osobistym profilu użytkownika.

 1. BRAK GWARANCJI

Wszystkie treści, produkty i usługi stron trzecich w witrynie lub uzyskane z witryny internetowej, do której witryna jest połączona („witryna, do której prowadzi łącze”), są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej , w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, tytułu, nienaruszania praw, bezpieczeństwa lub dokładności.

WFTA nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za (a) dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczeń przedstawionych za pośrednictwem tej witryny, (b) treści udostępniane w witrynie i witrynach, do których prowadzą łącza, lub (c) możliwości lub niezawodność dowolnego produktu lub usługi uzyskanej z tej witryny lub z połączonej witryny.

Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo ochrony konsumentów, WFTA ani jej agencje nie będą w żadnym wypadku odpowiedzialne za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez poleganie na informacjach uzyskanych za pośrednictwem tej witryny lub witryny, do której prowadzą łącza, ani za poleganie na jakimkolwiek produkcie lub usłudze uzyskanej od witryna lub witryna, do której prowadzi łącze. Twoim obowiązkiem jest ocena dokładności, kompletności lub przydatności wszelkich opinii, porad lub innych treści dostępnych za pośrednictwem tej witryny lub uzyskanych z połączonej witryny. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady specjalistów w sprawie oceny jakiejkolwiek konkretnej opinii, porady, produktu, usługi lub innej treści.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY I WITRYN POŁĄCZONYCH

Informacje, oprogramowanie, produkty i opisy usług publikowane w witrynie lub witrynie, do której prowadzą łącza, mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne, a WFTA w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie nieścisłości lub błędy. WFTA nie gwarantuje ani nie oświadcza, że ​​zawartość witryny jest kompletna lub aktualna. WFTA nie ma obowiązku aktualizowania jakichkolwiek treści na stronie. WFTA może zmienić zawartość witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia. WFTA może wprowadzać ulepszenia lub zmiany w witrynie w dowolnym momencie.

Zgadzasz się, że WFTA, jej agencje i podmioty stowarzyszone oraz żaden z ich odpowiednich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników lub agentów nie będą ponosić odpowiedzialności, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności bezwzględnej ani w inny sposób za jakiekolwiek pośrednie, karne, przypadkowe lub pośrednie szkody (w tym między innymi utracone zyski, koszty uzyskania usługi zastępczej lub utracona okazja) wynikające z lub w związku z korzystaniem z witryny lub witryny, do której prowadzą linki, lub z opóźnieniem lub niemożnością korzystania z witryny lub witryna, do której prowadzi łącze, nawet jeśli WFTA została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. To ograniczenie odpowiedzialności obejmuje między innymi przenoszenie wszelkich wirusów, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika, awarie sprzętu mechanicznego lub elektronicznego lub linii komunikacyjnych, telefon lub inne problemy z połączeniami (np. Nie można uzyskać dostępu do dostawcy usług internetowych) , nieuprawniony dostęp, kradzież, błędy operatora, strajki lub inne problemy pracownicze lub jakakolwiek siła wyższa. WFTA nie może i nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do witryny.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TOWARY I USŁUGI UMIESZCZANE W WITRYNIE

Wszelkie roszczenia dotyczące wszelkich awarii lub naruszeń w odniesieniu do towarów i usług oferowanych za pośrednictwem witryny są ograniczone do roszczeń wobec któregokolwiek z takich dostawców towarów i usług. WFTA niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, czy innej, w tym między innymi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, karne, szczególne, wtórne, przypadkowe lub pośrednie, w związku z towarami lub usługami dostarczanymi przez dowolnego przewoźnika lub innego dostawcy za pośrednictwem witryny, w tym między innymi odpowiedzialność za jakiekolwiek działanie, błąd, zaniechanie, obrażenia, utratę, wypadek, opóźnienie lub nieprawidłowości, które mogą wyniknąć z winy, zaniedbania lub w inny sposób takiego przewoźnika lub dostawcy, i niniejszym zwalniasz WFTA z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Wszelkie roszczenia wobec firm, ich pracowników lub agentów są ograniczone do ceny danego produktu lub usługi.

 1. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć WFTA, jej agencje i ich rodziców, spółki zależne, stowarzyszone, urzędników, pracowników i kontrahentów przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub w wyniku korzystania Witryny, naruszenia niniejszych Warunków przez Ciebie lub naruszenia przez Ciebie lub innego użytkownika Witryny korzystającego z Twojego komputera jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

 1. ZAKOŃCZENIE

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za zamknięcie Witryny. Jeśli sprzeciwiasz się jakimkolwiek Warunkom Witryny lub jego późniejszym modyfikacjom lub w jakikolwiek sposób będziesz niezadowolony z Witryny, jedynym rozwiązaniem jest natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Witryny.

 1. UCZESTNICTWO W PROMOCJACH REKLAMODAWCÓW

Możesz nawiązać korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców, jeśli takie istnieją, pokazujących ich produkty w Witrynie. Wszelka taka korespondencja lub promocje, w tym dostawa i płatność za towary i usługi, a także wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką korespondencją lub promocjami, są zawierane wyłącznie między odpowiednim Użytkownikiem a reklamodawcą. WFTA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, zobowiązań ani odpowiedzialności za jakąkolwiek część takiej korespondencji lub promocji.

 1. KORZYSTANIE Z PLIKÓW „COOKIE”

WFTA zastrzega sobie prawo do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika w postaci pliku „cookie” lub podobnego w celu modyfikacji Witryny w celu odzwierciedlenia preferencji Użytkowników. Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, możesz to zrobić samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. WFTA nie ma możliwości wyłączenia przechowywania plików cookie w Twoim imieniu.

 1. USTAWA DOTYCZĄCA MILLENNIUM COPYRIGHT ACT - POWIADOMIENIE DO WFTA DOTYCZĄCE DOMNIEMANEGO NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

WFTA zarejestrowała agenta w Urzędzie Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych zgodnie z postanowieniami Ustawy Digital Millennium Copyright Act („Ustawa”) i korzysta z ochrony na mocy tej Ustawy. WFTA zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści z Witryny, które przypuszczalnie naruszają prawa autorskie innej osoby. Powiadomienia dla WFTA dotyczące wszelkich domniemanych naruszeń praw autorskich w Witrynie należy kierować do naszego przedstawiciela prawnego za pośrednictwem formularza kontaktowego w tej witrynie.

 1. PRAWA

Regulamin podlega prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Oregon i zgodnie z nim będzie interpretowany, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Ty i WFTA zgadzacie się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów stanu Oregon. Jeśli którekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za sprzeczne z prawem, wówczas takie postanowienie (a) będzie interpretowane, tak blisko, jak to możliwe, tak, aby odzwierciedlały intencje stron względem innych postanowienia pozostające w mocy. Nasze niewykonanie lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia, chyba że zostało to potwierdzone i uzgodnione przez nas na piśmie.

Użytkownik i WFTA zgadzają się, że wszelkie powództwo wynikające z Witryny lub z nią związane musi rozpocząć się w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny powództwa; w przeciwnym razie taka przyczyna roszczenia jest trwale przedawniona. Tytuły sekcji w Warunkach są używane wyłącznie dla wygody stron i nie mają znaczenia prawnego ani umownego.

 

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Niniejsza umowa podlega, będzie interpretowana i egzekwowana zgodnie z prawem stanu Oregon mającym zastosowanie do umów zawartych i które mają być wykonywane w stanie Oregon Wszelkie roszczenia lub spory sądowe wynikające z niniejszej umowy lub jej wykonania mogą być utrzymywane tylko w sądzie fizycznie znajduje się w hrabstwie Multnomah w stanie Oregon, a Ty i Stowarzyszenie niniejszym wyrażacie zgodę na osobistą jurysdykcję takich sądów. Niniejsza umowa stanowi całą naszą umowę w odniesieniu do pracy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy. Nie można go modyfikować bez uprzedniej pisemnej zgody lub każdej ze stron.

Zgadzasz się, że elektroniczna autoryzacja, wysłana pocztą elektroniczną lub poprzez zaznaczenie pola wyboru, będzie stanowić wystarczającą i prawnie wiążącą zgodę na niniejsze warunki.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia (najnowsze warunki będą zawsze publikowane i dostępne do wglądu online).

Logując się w dowolnym miejscu na stronie (i subdomenach), przesyłając formularz w dowolnym miejscu na stronie (i subdomenach), klikając „Zgadzam się” lub zaznaczając pole, aby zaznaczyć, że zgadzasz się z niniejszymi Warunkami korzystania, Warunkami użytkowania, Zastrzeżeniem i Polityka prywatności, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś te warunki. Przyjmujesz również do wiadomości, że taka akceptacja elektroniczna jest wystarczająca i nie jest wymagany żaden dodatkowy podpis ani umowa drukowana lub elektroniczna od Ciebie lub Twojego prawnego przedstawiciela (-ów). Wszystkie inne warunki członkostwa i użytkowania witryny nadal obowiązują.