ஒரு மண்ணின் சுவை: தமிழ்நாட்டின் மாறுபட்ட உணவு கலாச்சாரம்

            சமையல கலையின கலையின தலைமுறைகளுக சமையல இழந அடுத இழந இழந தலைமுறைகளுக எடுத இழந இழந இழந இழந இழந இழந இழந இழந இழந வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது வருகிறது எனது தந்தை ஒரு சிறிய விவசாய கிராமத்தில் வாழ்வாழ்வாழ், வாழ் சாப்பிட்ட கிராமத்தின் சுவையான உணவுப் பண்டங்கள்…

Continue Reading ஒரு மண்ணின் சுவை: தமிழ்நாட்டின் மாறுபட்ட உணவு கலாச்சாரம்

Simone Fracassi, Huzursuz Bir Burundan Kuyruğa Kasaplık Ustası

İtalyan kasap dostlarımızla - ilklerde Michele ve Dario - tanıdıklarını basitleştirmemiz gerekirse, genel olarak keskin bir cinsten olduklarını söyleyebilirim: düşüncelerinde şeffaf, çocuklarla içten içe ve işine saf ilgiyle yaklaşan herkesle dışa dönük ...

Continue Reading Simone Fracassi, Huzursuz Bir Burundan Kuyruğa Kasaplık Ustası