ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΧΕΣ到ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:ΕΛΛΗΝΙΚΟΣΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣΑΡΧΕΣΚΑΙΠΡΑΚΤΙΚΕΣ。

在线Σεμινάριο:ΕλληνικόςΓαστρονομικόςΤουρισμός–ΑασικέςΑρχέςκαιΠρακτικές
ΤιείναιοΓαστρονομικόςΤουρισμός;? ΤισχέσητηΓαστρονομία? ΠωςμπορείναεφαρμοσθείεπιτυχηέναστηνΕλλάδααπόπροορισμούςκαιτουριστικέςεπιχειρήσεις吗? ΕλληνικέςΓαστροτουριστικέςεμπειρίες:Δημιουργία,περιγραφήκαιπροώθηση。 ΕλληνικόςΓαστροτουρισμόςκαιελληνικέςτουριστικέςεπιχειρήσεις-ένταξητουστατουρισουουοκου
星期三:13年2021月
Ώρα¨10.30πμ
时长70分钟
Μεπιστοποιητικόπαρακολούθησηςαπότη World Food Travel Association
数量:55ευρώκατ'άτομοΑπότη
ΜαρίαΑθανασοπούλου,主席 World Food Travel Association (WFTA)董事会,WFTA希腊认证大使和烹饪旅行专业大师。 ΗΜαρίαΑθανασοπούλουείναιεπίσηςιδρύτριατηςεταιρίαςτουριστικούμάρκετινγκ 随需应变有限公司